Obec Bodzianske Lúky rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  
 •  

Miestne dane a poplatky

Podmienky určovania a vyberania miestnych daní a poplatkov na území obce upravuje

Všeobecné záväzné nariadenie obce Bodzianske Lúky o miestnych daniach a poplatkoch.

Daň z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať na predpísaných tlačivách

do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k dani alebo nastala zmena daňovej povinnosti. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania.

 • Priznanie“ - podáva daňovník, ktorý správcovi dane v obci podáva priznanie prvýkrát
 • Čiastkové priznanie – podáva daňovník, ktorý už podal daňové priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu nová daňová povinnosť k dani (nadobudol novú nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením, dražbou alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubene dane (stavebné povolenie, kolaudácia, zmena účelu užívania stavby, bytu …)
 • Opravné priznanie“ - podáva daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie.
 • Dodatočné priznanie“ - podáva daňovník najneskôr do 4-roch rokov od konca roka, v ktorom mu vznikla povinnosť podať priznanie, ak zistí, že v priznaní uviedol nesprávne údaje.

Daňovník je aj v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik (zánik) daňovej povinnosti, ako aj každú zmenu týchto skutočností (predaj, prevod, dedičstvo, darovanie, stavebné úpravy a pod.).

 • Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením alebo dedením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti.
 • Daňovník je povinný podať priznanie k tejto dani v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daňovník uplatní nárok na zníženie alebo oslobodenie dane podľa platného VZN v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane :

 • najneskôr v lehote do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikol nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane

Ak si daňovník neuplatní nárok na zníženie alebo oslobodenie v stanovenej lehote, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie mu zaniká.

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Základom dane je počet psov.

 • sadzba dane je 2,50 € za jedného psa a kalendárny rok.
 • daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu vznik alebo zánik daňovej povinnosti v lehote do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá ma v obci trvalý alebo prechodný pobyt a právnická osoba, ktorá podniká na území obce.

Poplatok je určený VZN obce a vyrubuje sa každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

 • Sadzba poplatku je 13,00 € /rok za každú fyzickú osobu prihlásenú na trvalý alebo prechodný pobyt v obci a právnickú alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie

Obec zníži (odpustí) poplatok

1.      na základe písomnej žiadosti a podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce Bodzianske Lúky.

Podkladmi pre zníženie (odpustenie) poplatku sú :

 • potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o ubytovaní na internáte
 • potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo pracovná zmluva, pracovné povolenie alebo čestné vyhlásenie
 • potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci

2.      na základe písomnej žiadosti poplatníka v lokalite, kde je sťažený zber komunálneho odpadu zníži o 1/3-u

3.      na základe písomnej žiadosti poplatníka, kde v spoločnej domácnosti žije viac ako štyri osôb s maloletými deťmi, je poplatok 52 €.

Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie popatku do 31.1. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na níženie poplatku za toto obdobie zaniká.

Legislatíva
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

esmao.sk

esmao.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 13:30
Utorok: 07:30 - 13:30
Streda: 07:30 - 13:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu