SlovenskýMagyarEnglish

Projekty

Projekt

Projekt „Taste of Danubian Nature / Chute podunajskej prírody“

ID projektu: SKHU/1601/1.1/258

Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a Maďarska a vlastných zdrojov partnerov projektu.

Hlavný partner projektu:

Združenie obcí dolného Žitného Ostrova

Partneri projektu:

Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség (hlavný cezhraničný partner, HU, www.gerecsenaturpark.eu)

Slovenská agentúra životného prostredia (SK, www.sazp.sk)

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SK, www.svp.sk)

Obec Gönyű (HU), Obec Zlatná na Ostrove (SK, www.gonyu.hu)

Obec Zlatná na Ostrove (SK, www.obeczlatna.sk)

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (SK, www.broz.sk)

Gönyű Horgászegyesület (HU)

Obec Klížska Nemá (SK, www.klizskanema.sk)

Realizácia projektu začala 1.januára 2018 a bude trvať do 31.12.2019.

Cieľom projektu je spoločným úsilím deviatich projektových partnerov z oboch strán Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo a využiť ho v záujme vidieckeho rozvoja. Projekt je založený na filozofii Naturparkov, ktorých cieľom je ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, environmentálna výchova, formovanie verejnej mienky a rozvoja vidieka, turizmu a rekreácie. Know-how k realizácii poskytne hlavný cezhraničný maďarský partner Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítasi és Fejlesztési Szövetség, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov Naturparku Gerecse v Maďarsku.

Väčšina územia, na ktorom sa bude projekt realizovať patrí do chráneného územia NATURA 2000. Do realizácie projektu zapojíme environmentálne a štátne inštitúcie, 20 obcí na Slovensku a 30 obcí v Maďarsku, združenia, podnikateľov a miestnych obyvateľov.

Aktivity projektu:

Vedúci partner – Združenie obci dolného Žitného Ostrova (ZODŽO)

 • 3500 ks pôvodných druhov ovocných stromov a kríkov vyskytujúcich sa v Podunajsku bude vysadených v intraviláne členských obcí ZODŽO za pomoci dobrovoľníkov;
 • v členských obciach ZODŽO  budú rozmiestnené hmyzie hotely – 35 ks, vahadlové studne – 9 ks, vtáčie búdky – 35 ks a pozorovateľne vtáctva – 4 ks, fotopasce – 33 ks, dažďové záhrady – 20 ks, drobná infraštruktúra – 222 ks (lavičky, smetné koše, altánky);
  • 20 obcí získa kosačku na úpravu okolia obce;
  • vypracuje sa marketingová stratégia pre cezhraničné NATURPARKy.

Hlavný cezhraničný partner projektu -  Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség

 • na 20 miestach budú postavené vstupné brány do Naturparku Gerecse,
 • informačné body budú vybudované na 29 miestach v Naturparku Gerecse;
 • bude dotvorený existujúci náučný chodník a dobrovoľníci vysadia 500 stromov;
 •  vytvorí sa propagačný materiál s fotografiami z Naturparku Gerecse;
 • prebehne environmentálne vzdelávanie pre deti základných škôl;
 •  vytvorí sa kamerový systém na propagáciu udalosti „Vadlúd Sokadalom“.

Slovenská agentúra životného prostredia

 • vybuduje sa zážitkové enviro-infocentrum Dropie, v rámci ktorého sa postaví altánok s IT a wifi pripojením, ktorý bude slúžiť ako externá učebňa a aj na komunitné aktivity, vybuduje sa pocitový chodník, lanová dráha, dažďová záhrada, pozorovateľne vtáctva, drevené hospodárske búdy pre zvieratá;
 • zrealizuje sa bioremediácia jazera v SEV Dropie (nemechanické čistenie);
 •  revitalizuje sa zdroj pitnej vody v SEV Dropie;
 •  vysadí sa škôlka pôvodných ovocných druhov stromov regiónu;
 •  vypracuje sa štúdia k verejným dažďovým záhradám.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

 • kúpi sa multifunkčný stroj na kosenie vodného rastlinstva a jeho odstraňovanie z vodnej plochy. 3680 hod. bude tento obojživelný stroj čistiť vodné plochy (kanály, zemníky, atď.) v cieľovom území počas realizácie projektu (jazerá a kanály dolného Žitného ostrova).

Gönyű Község Önkormányzata

 • v obci Gönyű sa vybuduje náučný chodník na Dunajskej promenáde, kde sa umiestnia ďalekohľady, detské ihrisko v tvare lode, umiestnia sa hmyzie hotely, infobody, rekonštruuje sa budova s expozíciami.

Zlatná na Ostrove

 • rekonštruuje sa 247 ročná budova v obci Zlatná na Ostrove, ktorá bude fungovať ako národopisné múzeum a zároveň sa bude využívať na kultúrne a environmentálne aktivity.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

 • vylepší sa eco-turistické centrum vo Veľkom Léli:  umiestni sa tu drobná infraštruktúra, ako sú lavičky, altánky, vahadlová studňa, prvky detského ihriska, smetné koše, cyklo stojany, zaobstará sa čln na edukačné exkurzie a konský voz.

Gönyű Horgászegyesület (Rybárske združenie v Gönyű)

 • rekonštruuje sa budova, v ktorej sa vytvorí turisticko-rybárske centrum v obci Gönyű.

Obec Klížska Nemá

 • bude organizovaný festival s názvom „Chute podunajskej prírody“ v obci Klížska Nemá, v rámci ktorého sa bude konať environmentálna kampaň, predstavia sa tu výrobcovia miestnych produktov a folklórne súbory zo zúčastnených obcí v projekte;
 •  kúpi sa motorový čln, ktorý bude premávať po Dunaji na trase Klížska Nemá – Gönyű;
 • postaví sa pódium.

V rámci projektu sa vytvorí množstvo tlačených propagačných materiálov, tabúľ a online bannerov, webstránka projektu, podstránky na webstránkach partnerov s informáciami o projekte pomocou ktorých bude projekt a Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko propagovaný. Vylepší sa turistická mobilná aplikácia Podunajska.

Hore uvedené informácie o projekte nereprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie. (Podrobné informácie o programe sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu)